DATEHOMESCOREOPPONENT
TBD TBD v TBD
10/22 TBD 0-4 TBD
10/22 TBD 1-3 TBD
10/22 TBD 2-2 TBD
10/29 TBD 1-1 TBD
10/29 TBD 1-1 TBD
TBD TBD v TBD
10/29 TBD 2-2 TBD